สคบ.เปิด 6 ผลสอบทางวิทยาศาสตร์ “กระทะโคเรียคิง” พบ “ด้ามจับโป่งพอง” ในความร้อน 280 องศาเซลเซียส

สคบ. เปิด 6 ผลสอบทางวิทยาศาสตร์ “กระทะโคเรียคิง” จาก 2 หน่วยงานรัฐ “MTEC – กรมวิทยาศาสตร์บริการ” พบปริมาณสารละลาย ไม่มี “ตะกั่ว แคดเมียม” ในสภาวะหุงต้ม ยันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัย แต่ระบุจำนวนชั้นไม่ได้ ตามโฆษณาเคลือบหินอ่อน 8 ชั้น เผย พบ “สารเทฟรอน” กระบวนการทนความร้อนที่ด้ามจับโป่งพองเมื่ออยู่ในความร้อน 280 องศาเซลเซียส ส่วนประเด็น “นวัตกรรมไทเทเนียมยับยั้งแบคทีเรีย และ ไม่ติดกระทะ” สองหน่วยงานไม่มีเครื่องมือทดสอบ

วันนี้ (25 พ.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระทะยี่ห้อ “โคเรียคิง” จาก หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของรัฐ ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 6 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 ด้านความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบ พบว่า ปริมาณสารละลายที่ออกมาไม่พบว่าเป็นตะกั่ว แคดเมียม ในสภาวะหุงต้มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประเด็นที่ 2 ทั้งสองหน่วยงาน พบว่า การเคลือบหินอ่อน 8 ชั้น มีสารเคลือบจริง แต่ระบุจำนวนชั้นไม่ได้ ประเด็นที่ 3 ทดสอบพบสารเทฟรอน ประเด็นที่ 4 ประเด็นการทนความร้อน พบว่า ด้ามจับโป่งพองเมื่ออยู่ในความร้อน 280 องศาเซลเซียส ประเด็นที่ 5 นวัตกรรมไทเทเนียมยับยั้งแบคทีเรีย และ ประเด็นที่ 6 ไม่ติดกระทะ สองประเด็นท้ายนี้ ทั้งสองหน่วยงานไม่มีเครื่องมือทดสอบ

“ในประเด็นการลงโฆษณาที่ถูกระงับอยู่นั้น ผู้ประกอบการต้องรอมติของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ก่อนว่าจะให้แก้ไขถ้อยคำใดบ้าง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ก่อนจะออกโฆษณาใหม่ ควรขอความเห็นของบอร์ดขายตรงก่อน เพื่อความชัดเจน”

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีการหารือร่วมกับสมาคมนักการตลาด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อวางกรอบแนวทางการโฆษณาตั้งราคาสินค้า โดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ ส่งผลตรวจสอบให้ สคบ. พบว่า 1. เนื้อกระทะทำมาจากอะลูมิเนียมเสริมเหล็ก 2. เนื้อกระทะเคลือบด้วยพอลิเมอร์ และ 3. ตรวจสอบดูชั้นเคลือบของกระทะ พบว่า ไม่ได้มี 8 ชั้น แต่ยังไม่ระบุว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่า 8 ชั้น และไม่พบหินอ่อนในชั้นเคลือบกระทะด้วย

โดย สคบ. ขอให้ เอ็มเทค ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานความร้อนของกระทะ ว่า รองรับอุณหภูมิถึง 400 องศาเซลเซียสหรือไม่ รวมถึงความคงทนของวัสดุ และผลตรวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ตรวจสอบเรื่องความเป็นพิษและสารปนเปื้อน

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์