“ชุมชนบ้านบางเทา” รวมพลังก่อตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุ”

“ชุมชนบ้านบางเทา” รวมพลังก่อตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุ” พัฒนากลไกในระดับชุมชนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนชนบทกึ่งชุมชนเมืองที่ถูกความเจริญทางวัตถุคืบคลานเข้าไปอยู่อย่างใกล้ชิด แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังสามารถรักษาวิถีชีวิตที่สงบและเรียบงายในแนวทางของชาวมุสลิมอย่างเหนียวแน่น ในพื้นที่ไม่มีร้านค้าใดๆ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่น้อย

และทุกวันศุกร์สมาชิกผู้ชายจะมีกิจวัตรร่วมกันคือการละหมาดพร้อมกันที่มัสยิด ในจำนวนประชากรของชุมชน 3,733 คน มีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 1,039 คน หรือเกือบ 1 ใน 3จากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนัก มีผู้สูงอายุนอนติดเตียง 5 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน 9 คน ผู้ป่วยติดเตียงบางรายถูกทอดทิ้งมีเพียงเพื่อนบ้านคอยช่วยดูแลให้อาหาร ขณะที่การรวมตัวของสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวก็ยังไม่เกิดขึ้น มีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน จากคำบอกเล่าของ นัฐริกา มานะบุตร ประธาน อสม.ตำบลเชิงทะเล บอกว่าชุมชนบ้านบางเทาปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น มีความพยายามจะตั้งชมรมผู้สูงอายุอยู่หลายครั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้กลไกของสภาผู้นำชุมชนร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางเทา” ขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ และได้เริ่มดำเนินงาน “โครงการการสร้างเสริมให้เกิดครอบครัวอบอุ่นบ้านบางเทา (การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน)” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อวางระบบ พัฒนากลไก อันจะเป็นรากฐานในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth