คนพิการรายใหม่ อย่าลืม ลงทะเบียนรับเบี้ย 1-30พ.ย.นี้

กทม.ชวนลงทะเบียน เบี้ยคนพิการรายใหม่ 1–30 พ.ย.นี้ ที่ 50สำนักงานเขต รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ประจำปีงบประมาณ  2561 ในระหว่างวันที่ 1–30 พ.ย. 60 โดยคุณสมบัติสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน ต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในสำนักงานเขต 50 เขตของ กทม. ต้อง มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว

ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน นำหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ  และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมสำเนากรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร ทั้งนี้ในกรณียื่นคำขอลงทะเบียนแทนคนพิการ ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย กทม. จึงขอเชิญชวนผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการมาลงทะเบียนได้ในวันที่ 1–30 พ.ย. 60(วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews